Hałas

Dział o hałasie, wibroakustyce, ochrona słuchu. Dział porusza problematykę nadmiernego hałasu. Hałas szkodzi ! Znajdą Państwo tu również informacje o: mapy akustyczne, sposoby na wyciszanie pomieszczeń, biur , mieszkań i domów. Poruszamy także tematy takie jak wibroakustyka oraz wiele innych.

 • Hałas maszyn - określanie, deklarowanie i weryfikacja emisji

  0
  01.06.2015
  Hałas maszyn - określanie, deklarowanie i weryfikacja emisji PN-EN 27574-1:1997 - Akustyka. Statystyczne metody określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń. Część 1. Informacje ogólne i definicje. PN-EN 27574-2:1997 - Akustyka. Statystyczn...
 • Akustyka budowlana - pochłanianie, czas pogłosu, inne

  0
  01.06.2015
  Akustyka budowlana - pochłanianie, czas pogłosu, inne PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej (zastępuje PN-83/B-02155). PN-EN ISO 3382:2001 - Akustyka. Pomiar czasu pogłosu pomieszczenia w powiązaniu z innymi parametrami akustycznymi. ...
 • Hałas wentylatorów, tłumik hałasu, izolacje akustyczne

  0
  01.06.2015
  Hałas wentylatorów, tłumik hałasu, izolacje akustyczne   PN-EN 25136:1997 5136 - Akustyka. Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylatory. Metoda kanałowa. PN-EN ISO 7235:1998 - Akustyka. Metody pomiaru tłumików kanałowych. Tłumienie wtrącenia, hałas ...
 • Akustyka budowlana - izolacyjność akustyczna

  0
  01.06.2015
  Akustyka budowlana - izolacyjność akustyczna PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania (zastępuje PN-87/B-02151.03). PN-EN ISO 717-1:...
 • Ochrona słuchu, ochronniki słuchu

  0
  01.06.2015
  Ochrona słuchu, ochronniki słuchu PN-EN 26189:2000 - Akustyka. Pomiar progu słyszenia tonów w przewodnictwie powietrznym na potrzeby ochrony słuchu. PN-EN 1999:2000 - Akustyka. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas i szacowanie uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem. ...
 • Drgania mechaniczne

  0
  01.06.2015
  Drgania mechaniczne PN-EN 1033:2000 - Drgania działające na kończyny górne. Laboratoryjne pomiary drgań na powierzchni uchwytu maszyny prowadzonej ręcznie. Postanowienia ogólne. PN-EN 1033:2000 - Drgania mechaniczne. Laboratoryjna metoda oceny drgań siedziska w pojeździe. Wyma...
 • Drgania w budynkach

  0
  01.06.2015
  Drgania w budynkach PN-85/B-02170 - Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. PN-88/B-02171 - Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.   źródło: http://www.eko-ton.pl/
 • Elektroakustyka

  0
  01.06.2015
  Elektroakustyka PN-EN 60318-1:2001 - Elektroakustyka. Symulatory głowy i ucha ludzkiego. Symulator ucha przeznaczony do wzorcowania słuchawek nausznych. PN-EN 60318-2:2001 - Elektroakustyka. Symulatory głowy i ucha ludzkiego. Tymczasowa wersja sprzęgacza akustycznego przeznacz...
 • Hałas instalacji wodociągowych

  0
  01.06.2015
  Hałas instalacji wodociągowych   PN-93/M-751000.01 - Akustyka. Badania laboratoryjne hałasu emitowanego przez urządzenia i wyposażenie stosowane w instalacjach wodociągowych. Metoda pomiaru. PN-93/M-75100.02 - Akustyka. Badania laboratoryjne hałasu emitowanego przez urzą...
 • Pojazdy, statki, statki powietrzne

  0
  01.06.2015
  Pojazdy, statki, statki powietrzne   PN-90/S-04052 - Dopuszczalny poziom hałasu wewnątrz pojazdu. Wymagania i badania. PN-92/S-04051 - Pojazdy samochodowe i motorowery. Dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego. wymagania i badania. PN-ISO 2923:2001 - A...
 • Pozostałe normy

  0
  01.06.2015
  PN-EN 457:1998 - Maszyny. Bezpieczeństwo. Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa. Wymagania ogólne, projektowanie i badania (zastępuje PN-86/N-08014). PN-EN ISO 266:2000 - Akustyka. Zalecane częstotliwości pomiarowe. PN-EN 21683:2000 - Akustyka. Zalecane wielkości o...
 • Projekt dyrektywy: Dyrektywa COM(2000) 468 final

  0
  01.06.2015
  Projekt DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku  PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,  Uwzględniając postanowienia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a zwłaszcza jego artykuł 175 ustęp 1,  Uwzględniając projekt Komisji, ...
 • Dyrektywa COM(2000) 468 final - art 1 do 16

  0
  01.06.2015
  Artykuł 1  Cele  Celem niniejszej Dyrektywy jest określenie wspólnego podejścia w zakresie unikania, zapobiegania lub zmniejszania szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego powodowanych przez narażenie na działanie hałasu w środowisku, poprzez:  ocenę hałasu w środowisku państw członkowskich w oparciu o wspólne ...
 • Dyrektywa COM(2000) 468 final - zał. od 1-3

  0
  01.06.2015
  ZAŁĄCZNIK I WSKAŹNIKI POZIOMU HAŁASU Poziom w porze dnia-wieczoru-nocy Określenie Poziom Ldwn (lub LDWN) w porze dnia-wieczoru-nocy w decybelach (dB) określa następujący wzór: gdzie: Ldzień - długotrwały, średni poziom dźwięku A, zdefiniowany w normie ISO 1996-2: 1987, określony w ciągu wszystkich okr...
 • Dyrektywa COM(2000) 468 final - zał. od 4

  0
  01.06.2015
  ZAŁĄCZNIK IV MINIMALNE WYMAGANIA WOBEC MAP HAŁASU Mapa hałasu stanowi prezentację danych ze względu na jeden z następujących aspektów: obecną, poprzednią lub prognozowaną sytuację w zakresie hałasu, wyrażoną za pomocą wskaźnika poziomu hałasu; przekroczenie wartości dopuszczalnej ("mapa konfliktu");...
 • Mapy akustyczne

  0
  01.06.2015
  Mapy akustyczne obszarów zurbanizowanych (miast, dzielnic, osiedli mieszkaniowych) czy też mapy emisji hałasu z terenów przemysłowych stanowią dzisiaj podstawę oceny klimatu akustycznego. Wykonuje się je w celu graficznego wykreślenia rozkładu pola akustycznego na danym obszarze. Mapy takie oblicza się z uwzględnieniem...
 • Mapy akustyczne miast - mapy strategiczne

  0
  01.06.2015
  Wykonywane są przez wojewodów na podstawie Dyrektywy 2002/49/WE. Wszystkie polskie miasta o liczbie ludności powyżej 250 tys. mieszkańców muszą mieć sporządzoną mapę akustyczną do końca czerwca 2007 roku, a rok później tj. do końca czerwca 2008 roku - opracowany program ochrony przed hałasem. Zgodnie z powyższą dyrekty...
 • Mapy akustyczne zakładów przemysłowych

  0
  01.06.2015
  Mapy akustyczne zakładów przemysłowych wykonuje się najczęściej w celu określenia zasięgu uciążliwego oddziaływania akustycznego danego zakładu. Są one niezbędne do określenia terenów zagrożonych ponadnormatywnym hałasem, liczby ludności i posesji zagrożonych hałasem oraz prognozowania zmian klimatu akustycznego wokół ...
 • Mapy cyfrowe

  0
  01.06.2015
  1. Pojęcie map cyfrowych i systemów GIS Najbardziej oczywistą formą prezentacji informacji przestrzennych jest mapa. Tradycyjne mapy na nośnikach papierowych, foliach kliszach itp. określa się jako analogowe. Ich nowoczesnym odpowiednikiem są mapy cyfrowe oraz w szerszym ujęciu systemy informacji geograficznej GIS. ...
 • Mapy akustyczne w Polsce (r.2001)

  0
  01.06.2015
  Plany akustyczne miast w Polsce (opracowano na podstawie Raportu NIK "Ochrona przed hałasem na obszarach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem głównych tras komunikacyjnych" grudzień 2001 r Obecnie opracowane są plany akustyczne miast średnich dla 17 z nich tj. 20% wszystkich i 33,3% objętych pomiarami. ...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.