Hałas

Dział o hałasie, wibroakustyce, ochrona słuchu. Dział porusza problematykę nadmiernego hałasu. Hałas szkodzi ! Znajdą Państwo tu również informacje o: mapy akustyczne, sposoby na wyciszanie pomieszczeń, biur , mieszkań i domów. Poruszamy także tematy takie jak wibroakustyka oraz wiele innych.

 • Propagacja hałasu w przestrzeni otwartej i w pomieszczeniach

  0
  02.06.2015
  W najbardziej zagrożonych hałasem sektorach gospodarki zdecydowana większość stanowisk pracy, na których hałas stwarza największe zagrożenie dla pracowników, jest zlokalizowana wewnątrz przestrzeni zamkniętych, tj. w halach przemysłowych, w różnego rodzaju pomieszczeniach, kabinach itp., co może mieć istotny wpływ na p...
 • Przerwa na ciszę

  0
  02.06.2015
  Hałas na korytarzach szkolnych i zła akustyka sal lekcyjnych może przekładać się na rosnące - mimo przerw - zmęczenie uczniów i trudności w koncentracji. Oprócz nowoczesnej i ciekawej estetyki sufity podwieszane mogą kształtować optymalną akustykę pomieszczeń szkół i uczelni. Długi dzwonek zwiastuje to co za chwilę ...
 • HAŁAS W PRACY A UTRATA SŁUCHU

  0
  02.06.2015
  Codzienna ekspozycja na nadmierny hałas w miejscu pracy jest pierwszym czynnikiem przyczyniającym się do utraty słuchu wśród społeczności pracujących. Lata pracy w hałaśliwych warunkach znacząco zwiększają ryzyko pojawienia się poważnych trudności ze słuchem i szumem w uszach. Zostało to potwierdzone przez badania b...
 • Redukcja i ograniczanie hałasu

  0
  02.06.2015
  Eliminowanie lub ograniczanie nadmiernego hałasu w miejscu pracy to nie tylko prawny obowiązek pracodawców. Zadanie to leży równieżw interesie organizacji. Im bardziej bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, tym mniejsze prawdopodobieństwo kosztownych absencji, wypadków i zmniejszonej wydajności. W niniejszym opracowaniu...
 • UBYTKI SŁUCHU U POLICJANTÓW I MYŚLIWYCH

  0
  02.06.2015
  Huk wystrzałów z pistoletu stwarza zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania słuchu. Odgłosy strzałów z broni palnej sięgają 132-165dB, stanowią zatem ogromne niebezpieczeństwo dla słuchu. Badania przeprowadzone w Polsce i obejmujące grupy 18 myśliwych i 28 policjantów pokazały, iż 72,2% myśliwych cierpi z powodu ...
 • Droga do sukcesu

  0
  02.06.2015
  Hałas może stanowić problem w wielu miejscach pracy, a nie tylko na placach budowy czy w fabrykach. Jest on obecny wszędzie, począwszyod gospodarstw rolnych po bary, szkoły i sale koncertowe. Niezależnie od miejsca pracy, należy wyróżnić trzy podstawowe działania, dzięki którym można uniknąć szkód wyrządzonych pracowni...
 • Eliminacja źródła hałasu

  0
  02.06.2015
  Eliminacja źródła hałasu to najskuteczniejszy sposób zapobiegania ryzyku w odniesieniu do pracowników, który należy zawsze brać pod uwagę w przypadku planowania nowego sprzętu lub miejsc pracy. Przyjęcie polityki „zero hałasu lub niski poziom hałasu” to zwykle najbardziej ekonomiczny sposób zapobiegania i o...
 • Środki ochrony

  0
  02.06.2015
  Środki ochrony zbiorowej Wszędzie tam, gdzie hałasu nie udaje się ograniczyć u źródła, należy podejmować działania służące ograniczeniu ekspozycji pracowników na hałas. Mogą one obejmować zmianę: - miejsca wykonywania pracy – pochłanianie dźwięków w pomieszczeniu (np. dźwiękochłonny sufit) może istotnie wpłyn...
 • Ustawodawstwo

  0
  02.06.2015
  W 2003 r. wydano dyrektywę 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałas). Dyrektywa ta ma zostać przeniesiona do ustawodawstwa krajowego wszystkich państw członkow...
 • Informacja i szkolenie

  0
  02.06.2015
  Pracownicy powinni zostać poinformowani i przeszkoleni w zakresie identyfikacji i postępowania z różnymi rodzajami ryzyka związanego z hałasem. Program szkoleń powinien obejmować zagadnienia związane z: - rodzajami występującego ryzyka i sposobami jego eliminacji lub ograniczania, - wynikami oceny ryzyka oraz wszelki...
 • Skutki oddziaływania hałasu na organizm ludzki

  0
  02.06.2015
  Negatywne oddziaływanie hałasu na organizm człowieka jest utożsamiane przede wszystkim z bezpośrednim oddziaływaniem na narząd słuchu [1, 5]. Szkodliwość oddziaływania hałasu zależy od poziomu ciśnienia akustycznego oraz czasu trwania narażenia, czyli tzw. „dawki” hałasu. Innymi słowy, im wyższy jest poziom...
 • Źródła hałasu w środowisku pracy

  0
  02.06.2015
  Hałas jest najpowszechniejszym zagrożeniem występującym w środowisku życia i pracy. W Polsce na szkodliwe bądź uciążliwe oddziaływanie hałasu jest narażonych około 13 milionów osób, co stanowi ponad jedną trzecią ogółu ludności. W zbadanej zbiorowości pracowników zatrudnionych w 2004 r., obejmującej 4,76 mln osób, p...
 • Przepisy prawne i normy dotyczące hałasu

  0
  02.06.2015
  Wymagania dotyczące ochrony przed hałasem w środowisku pracy są zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej i zharmonizowanych normach europejskich oraz w przepisach krajowych wdrażających postanowienia tych dyrektyw i polskich normach stanowiących oficjalne tłumaczenia norm europejskich. W niniejszym opracowaniu zostały p...
 • Wartości dopuszczalne hałasu w środowisku pracy

  0
  02.06.2015
  Wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu ze względu na ochronę słuchu zostały określone w załączniku 2. do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [12]. Hałas ...
 • Pomiary hałasu w środowisku pracy

  0
  02.06.2015
  Pomiary hałasu w środowisku pracy wykonywane są w celu ustalenia poziomu narażenia ludzi na działanie hałasu na stanowiskach pracy oraz w innych miejscach, w których mogą przebywać ludzie. Uzyskane wyniki pomiarów porównuje się z wartościami określonymi w przepisach i normach w celu określenia ryzyka zawodowego związan...
 • Obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie ochrony przed hałasem

  0
  02.06.2015
  Obowiązki pracodawców dotyczące ochrony pracowników przed nadmiernym hałasem są określone w odpowiednich dyrektywach Unii Europejskiej i przepisach krajowych wdrażających do prawa polskiego postanowienia tych dyrektyw (patrz rozdział 5). Pracodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami zwi...
 • Ochronniki słuchu

  0
  02.06.2015
  Na stanowiskach pracy, na których mimo zastosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej słuchu, dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników, oraz ich stos...
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia

  0
  02.06.2015
  Zgodnie z art. 229 kodeksu pracy pracownicy podlegają wstępnym, kontrolnym i okresowym badaniom lekarskim. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Paragraf 6. tego artykułu mówi, że koszty tych badań or...
 • Metody ograniczania zagrożenia hałasem w środowisku pracy

  0
  02.06.2015
  Metody ograniczania zagrożenia hałasem można podzielić na administracyjno- prawne i techniczne [1, 6]. Metody administracyjno-prawne obejmują wszelkie uregulowania prawne, to jest uchwały Rady Ministrów, ustawy sejmowe, rozporządzenia, zarządzenia oraz pozostałe przepisy i normy techniczne, mające na celu ograniczen...
 • Bibliografia

  0
  02.06.2015
  1. Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 2001. 2. Hałas infradźwiękowy – Procedura pomiarowa. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy (PiMOŚP) 2001, nr 2 (28). 3. Hałas ultradźwiękowy – Procedura pomiarowa. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy (PiMOŚP) 2001,...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.