Hałas

Dział o hałasie, wibroakustyce, ochrona słuchu. Dział porusza problematykę nadmiernego hałasu. Hałas szkodzi ! Znajdą Państwo tu również informacje o: mapy akustyczne, sposoby na wyciszanie pomieszczeń, biur , mieszkań i domów. Poruszamy także tematy takie jak wibroakustyka oraz wiele innych.

 • Działalność Europejskiej Agencji Środowiska

  0
  02.06.2015
  Skutki hałasu w środowisku dotykają wielu Europejczyków. Hałas postrzegany jest jako jeden z największych problemów środowiskowych. Hałas oddziałuje na ludzi zarówno w sferze fizjologicznej, jak i psychologicznej, zakłócając podstawowe czynności takie jak sen, odpoczynek, naukę i porozumiewanie się. Mimo że przez długi...
 • Wymagania prawne w ochronie środowiska w Polsce /ustawa 2001

  0
  01.06.2015
  10.9 Ochrona przed hałasem Zasadnicze znaczenie dla tej materii mają przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska z 2001 r., która definiuje hałas jako dźwięki o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz. Traktowany jest on na gruncie tej ustawy jako emisja rozumiana jako wprowadzana bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku d...
 • Wartości dopuszczalne hałasu

  0
  01.06.2015
  Wartości dopuszczalne hałasu Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.   Dz.U. 2002 nr 8 poz. 81 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002...
 • Wymagania prawne w ochronie środowiska w Polsce /ustawa 2007

  0
  01.06.2015
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.) Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.2)) zarządza się, c...
 • Pomiary hałasu maszyn i urządzeń

  0
  01.06.2015
  Pomiary hałasu maszyn i urządzeń   Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki a dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.   Dz.U. 2006 nr 32 poz...
 • Prawo ochrony środowiska i mapy akustyczne

  0
  01.06.2015
  Prawo ochrony środowiska i mapy akustyczne   Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.   Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o ...
 • Pomiary hałasu w środowisku

  0
  01.06.2015
  Pomiary hałasu w środowisku Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2842 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.   Dz.U. 2003 nr 59 poz. 529 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego...
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych...

  0
  01.06.2015
  ROZPORZĄDZENIE 1) MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz.U.04.275.2732 z dnia 28 grudnia 2004 r.) ...
 • Pozostałe akty prawne

  0
  01.06.2015
  Pozostałe akty prawne Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.   Dz.U. 2005 nr 73 poz. 645 - Rozpo...
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych

  0
  01.06.2015
  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW   z dnia 18 maja 2004 r.   w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych   (Dz. U. z dnia 19 maja 2004 r. Nr 114 poz. 1193) Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o wa...
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

  0
  01.06.2015
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r., Nr 232, poz. 2330 z późn. zm.) Na podstawie art. 26c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita...
 • USTAWA rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - cz2

  0
  01.06.2015
  Art. 51. 1. W skład Zarządu Funduszu wchodzą Prezes Zarządu funduszu, zwany dalej "Prezesem", i jego dwaj zastępcy. Prezesa powołuje i odwołuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej na wniosek Pełnomocnika zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. 2. Zastępców Prezesa, na wniosek Prezesa zaopiniowany przez Radę Nad...
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania

  0
  01.06.2015
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. Nr 124, poz. 820 ze zm.)       Na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy z ...
 • USTAWA rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - cz1

  0
  01.06.2015
  USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. Nr 123, poz. 776)   Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uni...
 • USTAWA o pomocy społecznej -cz 4

  0
  01.06.2015
  2) w art. 5: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. W przypadku gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na któr...
 • USTAWA o pomocy społecznej -cz 3

  0
  01.06.2015
  Art. 88. 1. Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej, oraz osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronis...
 • USTAWA o pomocy społecznej -cz 2

  0
  01.06.2015
  Art. 47. 1. Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji. 2. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. 3. W ramach interwencji kryzysowej udz...
 • USTAWA o pomocy społecznej -cz 1

  0
  01.06.2015
  USTAWA   z dnia 12 marca 2004 r.   o pomocy społecznej   (Dz. U. z 15 kwietnia 2004 r., Nr 64. poz. 593, ze zm.)   Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej;...
 • Europa wypowiada wojnę hałasowi

  0
  01.06.2015
  Państwa członkowskie Unii Europejskiej wdrażają dyrektywę dotyczącą hałasu wywołanego wpływem środowiska, aby ochronić obywateli Europy przed hałasem wdzierającym się do ich domów. Hałas to niechciany dźwięk. Coraz więcej Europejczyków, zwłaszcza z gęsto zaludnionych obszarów, mieszka w głośnym otoczeniu. Ma to swoj...
 • Niedosłyszący bezrobotni bez dotacji!

  0
  01.06.2015
  4 tys. zł - to koszt dwóch aparatów słuchowych dla osób z obustronną wadą słuchu.Co 5 lat mogą się starać o dofinansowanie na nie osoby pracujące i uczniowie. Co z bezrobotnymi? Ich, jak się okazuje, NFZ nie wspiera. Zdaniem prezesa Polskiego Związku Głuchych podejście urzędników - to absurd. Uniemożliwia bowiem oso...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.