Prawa autorskie

Prawa autorskie, piractwo, kopiowanie filmów muzyki, oprogramowania. Dyskusje, felietony.

 • Opłaty za odtwarzanie muzyki w firmie

  0
  09.08.2016
  Załóżmy, że Twoja firma działa w biurze, w którym przebywają jedynie pracownicy. W czasie ich pracy z głośników wydobywa się dźwięk wybranego programu radiowego. Jako właściciel przedsiębiorstwa, powinieneś w takiej sytuacji uiszczać abonament radiowo-telewizyjny. Sytuacja komplikuje się, gdy odbiorcami muzyki są ró...
 • Dobro niematerialne

  0
  23.08.2015
  Regulacje prawne w zakresie dóbr niematerialnych Problematykę dóbr niematerialnych regulują przepisy różnych gałęzi prawa np. prawa administracyjnego lub karnego. Cechą wspólną regulacji dotyczących poszczególnych dóbr niematerialnych jest ukształtowanie praw uprawnionych jako cywilnych praw podmiotowych bezwzględny...
 • Prawo publiczne

  0
  23.08.2015
  Prawo publiczne a prawo prywatne Podstawowym kryterium rozróżnienia prawa publicznego i prywatnego jest "korzyść" (łac. utylitas). Zadaniem norm prawa publicznego jest przynoszenie korzyści społeczeństwu jako całości. W przeciwieństwie do prawa prywatnego, chroni ono zatem interesy publiczne a nie poszcze...
 • Zarzuty

  0
  23.08.2015
  W procedurze cywilnej: W postępowaniu cywilnym zarzut jest przesłanką procesową powodującą odrzucenie bądź oddalenie pozwu (wniosku), która przez sąd brana może być pod uwagę wyłącznie po jej podniesieniu (tj. zgłoszeniu) przez stronę. Zakaz brania niektórych przesłanek z urzędu wynika z zasady równości stron proces...
 • Norma prawna

  0
  23.08.2015
  Elementy normy prawnej Wyróżnia się dwie główne koncepcje budowy normy prawnej: * Koncepcja trójelementowa (hipoteza, dyspozycja i sankcja), * Koncepcja norm sprzężonych (norma sankcjonowana i norma sankcjonująca). Według koncepcji trójelementowej normę prawną dzielimy na: * Hipoteza - założenie, przypuszczeni...
 • Dobra osobiste

  0
  23.08.2015
  Prawo cywilne do dóbr osobistych człowieka zalicza (art. 23 kc): * zdrowie, * wolność, * cześć (godność i dobre imię), * swobodę sumienia, * nazwisko lub pseudonim, * wizerunek, * tajemnicę korespondencji, * nietykalność mieszkania, * twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską. Przedst...
 • Prawo własności intelektualnej

  0
  23.08.2015
  Dobra niematerialne (intelektualne) to dobra występujące w obrocie cywilnoprawnym, nieposiadające postaci materialnej. Stanowią one wynik trzech twórczości artystycznej, naukowej i wynalazczej. Problematykę dóbr niematerialnych regulują przepisy różnych gałęzi prawa np. prawa administracyjnego lub karnego. Cechą wspóln...
 • Ochrona dóbr osobistych

  0
  23.08.2015
  rodki ochrony dóbr osobistych 1. Żądanie zaniechania działania mogącego doprowadzić do naruszenia dóbr osobistych. 2. Żądanie naprawienia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez: * złożenie oświadczenia o określonej treści i w określonej formie, * żądanie odszkodowania w formie pieniężnej, * żądanie pieniędzy, ...
 • Dozwolony użytek w świetle polskiego prawa

  0
  23.08.2015
  Dozwolony użytek w świetle polskiego prawa Zasady dozwolonego użytku utworów objętych prawem autorskim są w Polsce określone przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych w artykułach od 23 do 35. Prywatny dozwolony użytek Polskie prawo wyraźnie rozgranicza dozwolony użytek w zakresie prywatnym i inne ...
 • PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE

  0
  23.08.2015
  w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczn...
 • Prawo zobowiązań

  0
  23.08.2015
  W polskim prawie źródłem prawa zobowiązań są przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw i postanowienia umów międzynarodowych w zakresie prawa cywilnego. Zobowiązanie Zobowiązanie (łac. obligatio) – rodzaj stosunku cywilnoprawnego, węzeł prawny ( łac. vinculum iuris )łączący dłuż...
 • Prawo autorskie

  0
  23.08.2015
  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) wyróżnia: * autorskie prawa osobiste * autorskie prawa majątkowe Powody istnienia autorskiego prawa majątkowego Powodem wprowadzenia praw autorskich majątkowych było zabezpieczenie interesów...
 • Roszczenie

  0
  23.08.2015
  Powstanie roszczenia Roszczenie ma swoje źródło w licznych zdarzeniach prawnych doniosłych z punktu widzenia przepisów prawa cywilnego. Przykładowo wymienić można prawo własności(roszczenie o wydanie rzeczy właścicielowi), umowę sprzedaży (roszczenie o zapłatę ceny), czyn niedozwolony (roszczenie o naprawienie szkod...
 • Przedawnienie

  0
  23.08.2015
  Ogólna regulacja przedawnienia w polskim prawie cywilnym umieszczona jest w Tytule VI pierwszej księgi kodeksu cywilnego. Szczegółowe terminy przedawnienia poszczególnych rodzajów roszczeń zawierają dalsze księgi kodeksu oraz liczne ustawy szczególne. Z uwagi na ścisłe powiązanie instytucji przedawnienia roszczeń z upł...
 • Prekluzja

  0
  23.08.2015
  Prekluzja materialna Zasady prekluzji, dotyczą przede wszystkim prawa cywilnego i ściśle określają zawarte w ustawie warunki czasowe uprawnień (roszczenia, prawa) ze skutkiem ich wygaśnięcia po upływie podanego terminu. W przeciwieństwie do przedawnienia, po wygaśnięciu, prekluzja uniemożliwia skuteczne dochodzenie ...
 • Użytkowanie wieczyste

  0
  23.08.2015
  Zostało wprowadzone 14 lipca 1961 r. ustawą o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Aktualnie reguluje je tytuł II księgi drugiej kodeksu cywilnego. Konstrukcją nawiązuje luźno do wywodzącej się z prawa rzymskiego dzierżawy wieczystej i charakterystycznej dla prawa feudalnego własności podzielonej. Ratio legis wp...
 • Zasiedzenie

  0
  23.08.2015
  Zasiedzenie w historii * W prawie rzymskim wymagano spełnienia pięciu przesłanek: res habilis (rzecz, którą można zasiedzieć); titulus (tytuł prawny); fides (dobra wiara); possessio (posiadanie); tempus (czas). * W polskim prawie ziemskim zasiedzenie występowało od XIII wieku. Zasadniczą przesłanką był czas. Statut w...
 • Prawo cywilne

  0
  23.08.2015
  Normy prawa cywilnego wyróżniają się spośród innych norm prawnych zwłaszcza tym, że regulują stosunki między autonomicznymi podmiotami. Oznacza to, że nie występuje charakterystyczny dla prawa publicznego stosunek podporządkowania jednego podmiotu innemu podmiotowi. Ze stosunków cywilnoprawnych wynika więc zasada auton...
 • Prawa rzeczowe ograniczone

  0
  23.08.2015
  Kodeks cywilny nie zawiera definicji praw rzeczowych ograniczonych, a tylko ich enumeratywne wyliczenie. Nauka prawa cywilnego definiuje prawa rzeczowe ograniczone jako prawa rzeczowe zapewniające uprawnionemu tylko ściśle określony zakres uprawnień względem rzeczy. To właśnie jest zasadnicza różnica między prawami rze...
 • Kodeks cywilny

  0
  23.08.2015
  Geneza Uchwalenie Kodeksu cywilnego wywołane było w głównej mierze potrzebą unifikacji polskiego prawa cywilnego oraz unowocześnieniem dotychczasowych przepisów. Do momentu wejścia w życie Kodeksu cywilnego w zakresie stosunków cywilnoprawnych obowiązywały: * ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. – Przepisy ogólne ...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.