Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne. Szeroka tematyka naszego wortalu obejmuje również: ratownictwo wodne, górskie oraz taktyczne i morskie.

 • Historia Straży Pożarnej

  0
  21.05.2015
  Pierwotnie strażą pożarną (ogniową) nazywano oddział specjalizujący się głównie w walce z pożarami. Wraz z rozwojem tej formacji następowało rozszerzenie jej obowiązków o zmaganie się z innymi klęskami żywiołowymi. Najstarszym ze znanych oddziałów wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów byli rzymscy Vigiles, zorganizo...
 • Straż pożarna

  0
  21.05.2015
  Straż pożarna, dawniej straż ogniowa – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof...
 • OZNACZENIA OPERACYJNE SAMOCHODÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

  0
  21.05.2015
  Od połowy 2002 roku samochody Państwowej Straży Pożarnej zostały oznakowane numerami operacyjnymi w formacie XXXzYY (XXX-prefix; z-infix; YY-sufix np.: 301-D-21, 405-E-25, 362-D-53)gdzie XXX czyli prefix oznacza jednostkę, z której pochodzi pojazd. z czyli infix to oznaczenie województwa, a YY czyli sufix rodzaj pojazd...
 • Państwowa Straż Pożarna

  0
  21.05.2015
  Państwowa Straż Pożarna  – zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.Komendant Główny PSP jest organem podległym wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Historia Państwową Str...
 • Podstawowe obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  0
  21.05.2015
  1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, 2. wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, 3. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie bezpieczeństwo i możliwość ...
 • Miejsca powstawania pożarów

  0
  21.05.2015
  1.       W rolnictwie: budynki gospodarcze (szopy, komórki, garaże: wiaty, kotłownie), budynki inwentarskie i magazynowe, sterty i stogi, budynki i instalacje przerobu produktów rolnych (młyny, paszarnie itp.), maszyny rolnicze, środki transportu rolnicze, uprawy rolne, łąki, nieużytkowane...
 • Ochotnicza Straż Pożarna

  0
  21.05.2015
  ORGANIZACJA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r. - „Prawo o stowarzyszeniach", ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu Związku. Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne i i...
 • Przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń

  0
  21.05.2015
  Przez miejscowe zagrożenia rozumie się inne niż pożar i klęskę żywiołową zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne) a stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia. Przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń to: - wady oraz niepr...
 • Przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów.

  0
  21.05.2015
  Warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się pożaru: Zwarta zabudowa oraz występowanie palnych elementów w budynku lub instalacji.  Brak wymaganych oddzieleń przeciwpożarowych umożliwia łatwiejsze rozprzestrzenianie się pożaru.  Niewłaściwe składowanie materiałów oraz brak porządku i czystości - dotyc...
 • BHP strażaka

  0
  21.05.2015
  Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków podczas ćwiczeń pożarniczych. 1. Nie może być dopuszczony do ćwiczeń strażak, który nie przedstawi aktualnego orzeczenia lekarskiego. 2. Nie wolno dopuścić do ćwiczeń strażaka, który nie posiada dostatecznej znajomości przepisów i zasad bhp oraz potrzebnych...
 • Przebieg i rozwój pożarów wewnętrznych i zewnętrznych.

  0
  21.05.2015
  Rozwój pożaru to intensyfikacja procesów spalania. Charakteryzuje go szybkość spalania, temperatura oraz intensywność wymiany gazowej. Szybkość spalania to ilość substancji palnej spalającej się w jednostce czasu na powierzchni spalania. W przypadku spalania się cieczy mówimy o szybkości wypalania czyli obniżania się p...
 • Najczęstsze przyczyny pożarów

  0
  21.05.2015
  Przyczyny powstawania pożarów są różne, do najczęściej spotykanych zalicza się: 1. Nieostrożność osób dorosłych  jak i dzieci przy posługiwaniu się ogniem otwartym np. płomieniem, zapałkami, itp. np.: • porzucanie nie wygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów parnych, • palenie tytoniu...
 • Grupy pożarów

  0
  21.05.2015
  W zależności od rodzaju palącego się materiału i sposobu jego spalania pożary dzielą się na 4 grupy: A - pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk powstaje zjawisko żarzenia, np. drewno, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny, stoma, B - pożary cieczy palnych i substancji...
 • Materiały palne

  0
  21.05.2015
  Materiały palne Wszystkie materiały można podzielić na: - niepalne, -palne.   Materiałem niepalnym nazywamy taki materiał, którego próbki poddane badaniom w określonych warunkach i czasie, nie zapalają się, nie wydzielają palnych gazów mogących zapalić się od płomienia umieszczonego nad powierzc...
 • Zjawiska towarzyszące procesowi spalania

  0
  21.05.2015
  Wynikiem procesu spalania jest: - wydzielanie się gazów palnych, - wydzielanie się gazów toksycznych, - powstawanie dymu. Rodzaje i ilość powstających przy spalaniu gazów palnych zależy przede wszystkim od rodzaju palącego się materiału oraz od ilości powietrza w strefie spalania. Do gazów palnych powsta...
 • Drogi rozprzestrzeniania się pożaru

  0
  21.05.2015
  Na zewnątrz płonącego pomieszczenia pożar może się rozprzestrzenić przez wszelkiego rodzaju nieszczelności, między innymi poprzez drzwi i okna. Przez otwory okienne przeniesienie ognia może nastąpić: - bezpośrednio - na skutek zapalenia sąsiedniego obiektu (pomieszczenia) przez wydobywające się na zewnątrz pło...
 • Stan osobowy i funkcje w sekcjach, zadania i czynności funkcyjnych w sekcji.

  0
  21.05.2015
  Ochotnicze Straże Pożarne, w zależności od wyposażenia dzielą się na straże typu M i S. W OSP typu M brak jest stałego środka transportu, a sprzęt gaśniczy umieszczony jest na przyczepie lub ładowany w czasie alarmu na podstawiony środek transportu. Są to jednostki lokalnego działania.  OSP typu S wyposażone...
 • Zachowanie się materiałów i konstrukcji w wysokich temperaturach

  0
  21.05.2015
  Odporność ogniowa elementu konstrukcji budowlanej jest to cecha mierzona czasem, podczas którego element ten w warunkach pożaru nie traci wytrzymałości mechanicznej, szczelności pożarowej i izolacyjności cieplnej. O zachowaniu się elementów budowlanych w warunkach pożaru decydują następujące czynniki: - czas...
 • Zasady i sposoby ogłaszania alarmu.

  0
  21.05.2015
  Pod pojęciem „alarm" rozumiemy pośpieszne osiągnięcie stanu gotowości bojowej pododdziału straży pożarnej. Taki alarm nazywany jest alarmem bojowym, dla odróżnienia od alarmu ćwiczebnego, który przeprowadza się dla celów szkoleniowych. Pod pojęciem „gotowość bojowa" rozumiemy zdolność pododdziału ...
 • Zachowanie się w czasie alarmu i jazdy do pożaru

  0
  21.05.2015
  Strażak przybywający na alarm powinien przede wszystkim wypełnić obowiązki wiążące się z zajmowaną w sekcji funkcją. Pierwszy przybywający do strażnicy strażak otwiera i zabezpiecza przed zatrzaśnięciem się bramę garażu, a w porze nocnej zapala światła w strażnicy oraz na zewnątrz, po czym wkłada ubranie ochronne i uzb...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.